Filip Mens
Filip Mens

Over architectenbureau Filip Mens

Architecten en ontwikkelaars dienen zich te realiseren dat nu de voor de hand liggende locaties in Nederland zijn ingevuld, de meer lastige plekken overblijven. Architecten kunnen in verdichtings- en herbestemmingsopgaven weer echt gaan ontwerpen en het ambacht terugbrengen in het vak. De locatie waarde van een gebouw, de identiteit van de plek, het analyseren van het bestaande; de constructie, de afmetingen en verhoudingen, het bestaande gebouw terugbrengen tot de essentie. Kortom: de opgave zal alleen maar complexer en daarmee uitdagender worden.

Architectenbureau Filip Mens gelooft niet in almaar uitdijende steden met uitgestrekte Vinex wijken die in één keer uit de grond gestampt worden. Veel belangrijker is de verdichting van het bestaande stadsweefsel. Herbestemming hoort bij de stad al zolang als de stad bestaat, maar in deze tijd van krimp en het toenemende besef van duurzaamheid en recycling is het herbestemmen van gebouwen weer een actueel thema.

Transformatie maakt dan ook een belangrijk deel uit van de werkzaamheden van Architectenbureau Filip Mens. Soms vraagt de context om een bescheiden inpassing, die de bestaande kwaliteit intact houdt. Soms is een rigoureuze ingreep nodig die de aanwezige problematiek ombuigt naar een nieuwe verbeterde kwaliteit. We zoeken niet naar reproductie, niet naar een breuk, maar naar continuïteit, herkenbaarheid en de randvoorwaarden voor transformatie.

Met goede vormgeving is het mogelijk de wereld mooier te maken. Iets wat mooi is gaat veel langer mee; het is duurzamer. De keuze van goede materialen, flexibiliteit en het inpassen in de context zijn grondbeginselen van een goed ontwerp. Architectuur moet, naast het bieden van geborgenheid, ook gastvrij zijn. Het accent moet liggen op schoonheid, degelijkheid en comfort.

Ieder ontwerp van Filip Mens begint met een gedegen analyse van locatie en programma. Dat is het uitgangspunt voor een helder en bruikbaar concept; de formulering van een gedachte of idee dat ten grondslag ligt aan het ontwerp. Het ontwerp dient als een verbeelding van dat concept. Het concept is zowel de basis als de leidraad voor de verdere ontwikkeling van het ontwerp dat in overleg met de opdrachtgever en de toekomstige gebruiker verder wordt uitgewerkt. We waken ervoor om niet met een vooropgezet eindbeeld van start te gaan maar laten ons meevoeren in het creatieve proces en alle krachten die daarin werken, op zoek naar de meest optimale oplossing voor alle betrokkenen.

Herbestemming is dé ontwerpuitdaging van de komende jaren. Gebouwen ontlenen hun expressie voor een belangrijk deel aan contrasten. Contrast tussen het gebouw en zijn omgeving, binnen en buiten, licht versus donker, oud in relatie tot nieuw. Daar zit bij hergebruik dan ook de ontwerpuitdaging. Je kan bij transformatie op verschillende manieren het oude en het nieuwe laten assimileren. Het interessants is het nieuwe in het bestaande zo te laten overvloeien, te vervlechten, dat er nieuwe gebouwen ontstaan.

Architectenbureau Filip Mens is ook een zogenaamd ‘netwerk bureau’. Zo hebben wij architecten, interieurarchitecten, tekenaars, 3d specialisten, calculators, constructeurs, duurzaamheidsadviseurs en bestekschrijvers in ons netwerk. Voor bredere opgaven wordt uit dit netwerk, op maat, een team samengesteld met de benodigde deskundigheid.

Architectenbureau Filip Mens.

AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor elk bedrijf in de EU (Europa) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.
Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen uw vraag binnen 2 weken beantwoorden.

Persoonsgegevens waarover wij (kunnen) beschikken
Door gebruik te maken van de diensten van Architectenbureau Filip Mens, beschikken wij (mogelijk) over (een deel van) uw persoonsgegevens. De gegevens waarover wij (kunnen) beschikken zijn: Voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer (i.v.m. betalingen), Burger Service Nummer (BSN) en BTW nummer (indien u een bedrijf heeft)

Waar gebruiken wij deze gegevens voor
Deze gegevens gebruikt Architectenbureau Filip Mens voor de administratie en facturatie en uiteraard ook voor het verstrekken van projectgegevens aan betrokkenen.
Daarnaast kan het nodig zijn om uw gegevens te gebruiken in het geval van een vergunningsaanvraag (omgevingsvergunning).

Hoe lang bewaren wij deze gegevens
Indien u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, kunnen wij uw gegevens na 10 jaar verwijderen. Wij zijn wettelijk verplicht om uw gegevens 10 jaar te bewaren.

Bescherming van uw gegevens
De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. De computer(s) waar uw gegevens op staan zijn beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien (één van) deze computer(s) zou worden ontvreemd zullen wij aangifte doen van een zogenaamd “datalek” bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.

Gegevens delen met derden
Voor de voortgang van projecten kan het nodig zijn om uw gegevens te delen met:
De gemeente, een aannemer, een installateur en andere soortgelijke bedrijven en instanties
Indien uw gegevens worden gedeeld met anderen, zullen wij dit schriftelijk kenbaar maken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar: info@filipmens.nl.

Website
Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.

cookies en statistieken
Onze website maakt geen gebruik van Cookies en/of statistieken.

Uw gegevens inzien
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@filipmens.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.


Werkervaring

2003 - heden
Architectenbureau Filip Mens, Den Haag
2001 - 2002
de Haan en Mens Architecten, Den Haag
1999 - 2001
S2 Architecten, Benthuizen
1994 - 1999
Van den Oever, Zaaijer, Roodbeen Architecten, Amsterdam
1989-1994
Meyer en van Schooten architecten, Amsterdam
1989
Architectenbureau Koen van Velsen, Bussum (stagejaar)

Opleiding

1992 - 1998
Academie voor Bouwkunst, Amsterdam (diploma)
Afstudeercommissie: Onno Vlaanderen, Paul van Beek; Mentor: Felix Claus
1991 - 1992
Voorbereidend jaar Academie voor Bouwkunst, Amsterdam (certificaat)
1984 - 1988
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag
(diploma afdeling Architectonische Vormgeving/Interieur Architectuur)